فلنج 2 اینچ-فلنج 2 اینچ کلاس 300- فلنج 2 اینچ کلاس 150-فلنج 2 استیل

فلنج ۲ اینچ-فلنج ۲ اینچ کلاس ۳۰۰- فلنج ۲ اینچ کلاس ۱۵۰-فلنج ۲ استیل